مدرسه جمهوری اسلامی ایران در مادريد
Bienvenido a Weblog República Islámica del Irán a la escuela en Madrid 
قالب وبلاگ
نويسندگان
نمونه سوالات علوم فصل ((نور و باز تابش))

1-برای اینکه جسمی دیده شود چه شرایطی لازم است؟2 -باز تابش نور را تعریف کنید؟3 -منظور ار بازتابش منظم و بازتابش نامنظم چیست؟4-چرا در شب های تاریک اجسام را به خوبی نمی بینیم؟5-عوامل موثر در بازتابش نور را نام ببرید.6-رنگ در بازتابش نور چه تاثیری دارد؟7-چرا مردم در زمستان و روزهای سرد،بیش تر از لباس های تیره استفاده می

کنند؟
           
         ادامه


برچسب‌ها: نمونه سوالات علوم چهارم دبستان
ادامه مطلب
[ بیست و ششم دی 1391 ] [ ] [ حسین کریمی نژاد ]

درس ا تاریخ:زندگی انسان های نخستین

پاسخ صحیح را مشخص کنید.

۱-مشکل اصلی انسان های نخستین چه بود؟

الف)  ساختن خانه        ب) فراهم کردن غذا     ج) نداشتن ابزار     د) نداشتن پوشاک 

۲ - خداوند به انسان دو نیروی .....و ....را داد که به بقیه مخلوقاتش نداده است.

الف)گوش شنوا و شکم   ب)عقل و چشم بینا  ج)عقل و دست های توانا  د) گوش شنوا وپاهای نیرومند

۳ - اولین وسیله ای که انسان ساخت از چه جنسی بود؟

الف)چوب     ب)سنگ      ج)استخوان       د) چرم

۴ - انسان نخستین از آتش در کدام مورد استفاده می کرد؟

الف)گرم کردن خود     ب)روشنایی      ج)پختن گوشت    د) هر سه مورد

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

۱- مهم ترین مشکل انسان های نخستین ................ بود.

۲- خداوند در مقایسه با حیوانات به انسان ها ،دست های توانا و نیروی ........ را داده است.

۳- انسان نخستین یاد گرفت با به هم زدن بعضی سنگ ها می تواند ....... درست کند.

۴ -انسان های نخستین در جستجوی مکان امن به .........پناه بردند.

۵ -بزرگترین کشف انسان نخستین ......... بود.

درس ۲ تاریخ:پیدایش روستاها

پاسخ صحیح را مشخص کنید.

۱ - اولین حیوانی که انسان توانست اهلی کند ،کدام است؟

الف) گاو        ب) سگ               ج) گوسفند                  د) مرغ

۲- با یاد گرفتن چه فنی انسان ها توانستن در یک جا ساکن شوند؟

 الف) دامپروری              ب)کشاورزی              ج)خانه سازی              د)ابزار سازی

۳ -با اهلی کردن حیوانات،انسان های نخستین به چه شغلی پرداختند؟

 الف) کشاورزی      ب)دامپروری           ج)خانه سازی                    د)کوزه گری 

۴ - وقتی انسان ها خانه هایشان را کنار هم ساختند، کم کم اولین ...... به وجود آمد.

 الف)شهر ها       ب)تمدن ها            ج) طایفه ها              د)روستا ها  

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

 ۱ - انسان ها پی بردند وقتی دانه ای روی زمین می افتد پس از مدتی سبز می شود، به این ترتیب فنّ

.............را یاد گرفتند.

۲ -وظیفه ی زنان انسان های نخستین نگه داری از بچه ها و ........    بود.

۳ - انسان های نخستین وقتی فن کشاورزی را یاد گرفتند،دانه هایی چون .........و...... کاشتند.

۴ -انسان ها برای مراقبت از ........ در کنار .........خانه ساختند و به این ترتیب کم کم .....بوجود آمد.


برچسب‌ها: تاریخ چهارم, نمونه سوال
[ نوزدهم آبان 1391 ] [ ] [ حسین کریمی نژاد ]
                                                 غذا سازان بزرگ

۱-کدام جمله صحیح نیست؟

الف)کربن دی اکسید از سوختن نفت و چوب تولید می شود.

ب)کربن دی اکسید گازی است که جانواران هنگام تنفس از شش های خود خارج می کنند.

ج)کربن دی اکسید از سوراخ های ریز روی برگ وارد گیاه می شود.

د)کربن دی اکسید برای تنفس همه جانداران مفید است.

۲-گیاهان از چه طریقی آب را جذب می کنند؟

الف)آوند                 ب)ساقه            ج)تارهای ریز                   د) برگ

۳-محل غذا سازی گیاه کجاست؟

الف)ریشه                  ب)دانه                   ج)  میوه                 د) برگ    

۴-درخت سرو و خرگوش در کدام مورد مشترک نیستند؟

الف)داشتن سلول       ب )تولید مثل         ج)غذا سازی           د)رشد

۵-گیاهی که در تاریکی رشد می کند کدام مورد را ندارد؟

الف)برگ                   ب)ساقه              ج)سبزینه                 د)ریشه

۶-غذا سازان بزرگ کدام گروه می باشند؟

الف(جانوران             ب)انسان ها        ج )مهره داران             د)گیاهان

۷-گیاهان سبز گاز ............. را برای موجودات زنده تولید می کنند.

۸-گیاهان برای غذا سازی به چه چیزهایی نیاز دارند؟

۹-چرا گیاهان در تاریکی نمی توانند رشد کنند؟

۱۰-مهمترین تفاوت گیاهان و جانوران را بنویسید.

۱۱-آوند چیست؟

۱۲-کار برگ چیست؟

۱۳- سبزینه چیست؟

                                                             موفق باشید

 


برچسب‌ها: نمونه سوال چهارم
[ دوم آبان 1391 ] [ ] [ حسین کریمی نژاد ]
نمونه املا اول ابتدایی

[ هفتم بهمن 1389 ] [ ] [ حسین کریمی نژاد ]
[ بیستم دی 1389 ] [ ] [ حسین کریمی نژاد ]
[ دهم دی 1389 ] [ ] [ حسین کریمی نژاد ]

[ سوم دی 1389 ] [ ] [ حسین کریمی نژاد ]
۱-عدد هشتصدوچهل میلیارد و سیصد و پنجاه و دو هزار و پانزده را با رقم بنویسید.

۲-دو پنجم عدد۳۰ را با رسم شکل نشان دهید.

۳-زمینی به شکل لوزی می باشد و اندازه قطر کوچک آن ۴۰۰متر و قطر بزرگ آن۸۰۰متر می باشد،مساحت این زمین:

الف )چند متر مربع است؟

ب)چند هکتار است؟

۴-اندازه زوایای مثلثی به ترتیب ۷۲درجه و ۳۹ درجه می باشد،اندازه زاویه آخر را حساب کنید.

۵-چند درصدشکلک ها می خندند

۶-به جای گل عددی بنویسید که رقم حاصل هم بر ۵ و هم بر ۹ بخشپذیر باشد.

۸۲۳                                 ۴ ۳۰

۷-عددهای مرکب را از هم کم کنید.

۷ساعت و۱۴دقیقه و۵۰ثانیه۹ساعت و۱۰دقیقه و۵۹ثانیه

۸-درجای خالی عدد مناسب بنویسید.

۵۲میلی متر برابر است با .......متر۵۸کیلو گرم برابر است با ......گرم

۹/۰متر برابر است با ......سانتی متر۲۲۵/کیلومتربرابر است با .....متر

۹-در یک گله  نسبت گوسفندان به بزهامثل ۴به ۲ می باشد اگر تمام گله۶۰۰راس باشند تعداد گوسفندان و بزها را مشخص کنید.

۱۰-واحد اندازه گیری زاویه ...... نام دارد و انواع زاویه عبارت است  زاویه ...... و...... و........

پیروز باشید

[ هجدهم اسفند 1388 ] [ ] [ حسین کریمی نژاد ]

1-اتم چیست؟

 

2-عنصر چیست ؟مثال بزنید.

 

3-ترکیب چیست؟مثال بزنید.

 

4-چه عواملی باعث زنگ زدن آهن می شود؟

 

5-چه وقت می توانیم اجسام را به حرکت دآوریم؟

 

6_اهرم از چند قسمت تشکیل شده است؟

 

7-ماشین چیست؟

 

8-موتور الکتریکی چیست؟

 

9-وضعییت مولکولها را در حالت های مواد توضیح دهید؟

 

 

10-تغییرات مواد چند نوع هستند برای هر کدام 2مثال بیاورید.

 

 

11-منشور چیست؟

 

12-فسیل یا سنگواره چیست؟

 

13-اولین موجودات ............وسپس جانوران ...........یعنی ..........هستند.

 

14-خاک به چند صورت تشکیل می شود؟

 

 

15-یورستن که بود، آزمایش او را بنویسید.(در کتاب های جدید حذف شده است)

 

 

16-چه عواملی باعث فرسایش خاک می شود؟

 

17-زمین از چند لایه تشکیل شده است؟

 

18-جنس هسته از چیست؟

 

19-چهار مورد از کارهای که در زمان زمین لرزه باید انجام داد بنویسید؟

 

 

20-جانداران ساده چه جاندارانی هستند؟

 

21-شکل را کامل کنید. 

جانداران ساده

 

22-فراوانترین جانداران ساده ............ هستند.ودر....................و.......................و...................زندگی می کنند.

 

23-قارچ ها به چه وسیله تولید مثل می کنند؟

 

24-شریط لازم برای رشد و رویش قارچ ها را بنویسید؟

 

25-کار پنی سلین چیست واز چه چیز به دست می آید؟

 

26- چرا قارچ ها نمی توانند غذاسازی کنند؟

 

27-کدام نوع از جانداران ساده اگر نباشند تقریبا همه جانداران آبزی از بین می روند؟

 

28مخمر چیست و چرا نانواها به خمیر مخمر می زنند؟

29کانون عدسی کجاست؟

 

[ بیستم آبان 1388 ] [ ] [ حسین کریمی نژاد ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

به وبلاگ مدرسه جمهوری اسلامی ایران در شهر مادرید اسپانیا خوش آمدید. این وبلاگ در تیر ماه سال 1388 باهدف ارتباط با دیگر همکاران و مدارس در خارج و داخل کشور ،ایجاد گردید.
آماده استفاده از نظرات سازنده شما بازدید کننده گرامی هستیم.
امکانات وب
) { intTimeZone=<-BlogTimeZone->; strBlogId="<-BlogId->"; <-BlogTitle-> "> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->"> ,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">

<-BlogTitle->
<-BlogDescription-> 
قالب وبلاگ
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

<-BlogAbout->
موضوعات وب
آرشيو مطالب
امکانات وب
<-BlogCustomHtml->